Podniková dětská skupina společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Podniková dětská skupina společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. je projekt, který na adrese Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín zřizuje a provozuje podnikovou dětskou skupinu s kapacitou do 12 dětí. Harmonogram projektu je fáze Vybudování 01. 01. 2020 - 30. 06. 2020, dále následují čtyři šestiměsíční na sebe navazující fáze Provozu 01. 07. 2020 - 30. 06. 2022.

 Tyto aktivity jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci projektu

„Podniková dětská skupina společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.“,

 reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014421.

Naše podnikatelská strategie je tvořena s ohledem na kontext společnosti a změny podnikatelského prostředí
Při plánování, realizaci, kontrole a zlepšování procesů vycházíme z relevantních aspektů, které nás ovlivňují.
Vždy řídíme identifikovaná rizika a příležitosti

Zavazujeme se plnit příslušné požadavky a závazné povinnosti plynoucí ze zákonných předpisů
Při vývoji a realizaci vzdělávacích akcí se vždy řídíme platnou legislativou

Kvalita všeho co děláme je základní myšlenkou společnosti
Objednávky a smluvní závazky vždy plníme ve sjednané kvalitě a v dohodnutém termínu.
Jsme držiteli příslušných akreditací, autorizací a certifikátů

Zákazník je u nás vždy na prvním místě
Chceme spokojené zákazníky.
Chceme, aby se naše pracovní vztahy prohlubovaly v partnerství.
Reagujeme na individuální potřeby a přání našich zákazníků.

Motivujeme naše zaměstnance
Máme zpracován motivační plán a podporujeme kreativitu zaměstnanců.

Prostřednictvím stanovených cílů a pravidelného hodnocení usilujeme o neustále zlepšování
Pravidelně hodnotíme stanovené cíle.
Vytváříme zaměstnancům prostředí k zajištění stálého zlepšování.

Etické chování je pro nás samozřejmostí
Na všech úrovních jednáme v souladu s etickým kodexem.

Identifikujeme zdravotní a bezpečnostní rizika při práci
Vytváříme zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

Zavazujeme se aplikovat a dodržovat opatření zaměřená na prevenci životního prostředí
Veškerou činnost provádíme v souladu s ochranou životního prostředí.

Management společnosti plně podporuje sdělování a pochopení této politiky na všech úrovních v rámci společnosti i mimo ni
Uvědomujeme si svou odpovědnost při plnění stanovených cílů a motivaci zaměstnanců.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je ve společnosti Dopravní vzdělávací isntitut, a.s., IČO: 27378225, sídlo: Prvního pluku 621/8a, Praha 8, PSČ 186 00, (dále jako „DVI“), zabezpečována v souladu právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), příp. dalších předpisů upravujících tuto problematiku.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účel zpracování

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu

Právní základ pro zpracování

 • zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro dosažení stanoveného účelu zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje. Jedná se o tyto kategorie údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail
 • Obchodní aktivity

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné nebo Vámi chtěné pro vyřešení Vaší poptávky. Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Zpracovatelé a příjemci

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle DVI a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli DVI, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. DVI vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sám garantuje. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl DVI pověřen
 • DVI informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. orgány státní správy, orgány dohledu, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení)
 • Vaše osobní údaje jsou předávány společnosti ČD-Informační systémy, a.s. za účelem zajištění provozu služby
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Zpracovatel i jeho výpočetní technika (servery, cloudy, atd.) se nachází v zemích EU

Vaše práva

DVI Vás informuje o tom, že Vám Nařízení GDPR, kromě výše popisovaného práva udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, garantuje další práva, a to:

 • právo na informace a vysvětlení 
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na omezení nakládání s osobními údaji
 • právo podat na Dopravní vzdělávací institut, a.s. stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel.: 234 665 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.uoou.cz, pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

Veškeré dotazy, pochybnosti a žádosti adresujte prosím DPO. Odpověď obdržíte stejným způsobem, jakým jste žádost podali, a to bezplatně a bezodkladně, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž budete předem informováni. DVI je oprávněn žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že Vaše žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů a zajištění, aby nedošlo k jejich zneužití jinými osobami či jejich předání cizím osobám, budeme při podání žádosti požadovat ověření Vaší totožnosti.

Kontaktní údaje pro uplatnění Vašich práv:
poštovní adresa:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8, Karlín

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymezení základních pojmů

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy Vás. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů: jakákoliv fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
Zpracovatel: subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje.
Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

Vnitropodnikové vzdělávání železničních zaměstnanců je bezesporu stejně staré jako železnice sama a souvisí s všeobecně známou skutečností, že železniční provoz, vzhledem k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob a zásilek, musí být prováděn podle jednotných pravidel. Již v období první republiky se organizovaly různé kvalifikační kursy. Vedle odborných zkoušek určení zaměstnanci vykonávali také postupové zkoušky (zvláštní kvalifikační příprava pro vybrané profese).

Dne 1.1. 1951 pak byly ustanoveny Závodní školy práce, pověřené prováděním školení a organizováním výchovných a vzdělávacích akcí. Se vznikem nové organizační struktury Československých státních drah (ČSD) započalo v květnu 1963 budování rozsáhlé sítě učebně výchovných zařízení pro výchovu a zvyšování kvalifikace železničních zaměstnanců.

Dne 1. července 1963 byl pro tyto účely založen Ústav podnikové výchovy, pro potřeby vzdělávání vedoucích zaměstnanců sloužil Ústřední dopravní institut (ÚDI). Do těchto dvou institucí se pak soustředilo téměř veškeré vzdělávání.

Po roce 1989 nastalo období rozpadu tradičních organizačních struktur, které vedlo k rozdělení Československa a současně také k rozdělení ČSD a následnému vzniku státní organizace České dráhy (ČD, s.o, od 1.1.2003 akciová společnost ČD).

Rozhodnutím generálního ředitele ČD, s.o. č.j. 785/93 byl ke dni 1. 1. 1994 zřízen Ústav podnikového vzdělávání se sídlem v Praze ( ÚPV ) jako účelová jednotka Českých drah, který spravoval jednotlivé Regionální střediska vzdělávání v síti ČD, a.s.

Ke dni 1.10.2005 je založen Dopravní vzdělávací institut a.s. - dceřiná akciová společnost Českých drah a.s.

V současné době je Dopravní vzdělávací institut a.s. ( DVI ) dceřinou akciovou společností Českých drah a.s.. Celorepublikovou působnost zabezpečuje téměř 100 kmenových zaměstnanců a vedle toho institut disponuje širokou sítí externích lektorů. DVI spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí a vysokých škol a provozuje desítky učeben v rámci celé ČR. DVI se zabývá především výukou a vzděláváním odborníků zejména v oblasti dopravy, a to nejen železniční, přičemž se opírá o bohaté praktické zkušenosti lektorů.

Nezanedbatelnou součástí naší činnosti je však také jazyková příprava a v poslední době se zaměřujeme i na vzdělávání v oblasti legislativy a nových požadavků v souvislosti s členstvím v EU.

Společnost DVI a.s.je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost DVI spolupracuje rovněž se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání, zejména DB a.g. - Německo a ŽSR - Slovensko. Využíváme některých zkušeností zahraničních partnerů a připravujeme také společné projekty v této oblasti.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. ze dne 13.9.2016 dochází k přeměně cenných papírů - všech akcií emitovaných společnosti DVI, a.s., a to 100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 32 000 Kč každá, na zaknihované cenné papíry.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.