Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je ve společnosti Dopravní vzdělávací isntitut, a.s., IČO: 27378225, sídlo: Prvního pluku 621/8a, Praha 8, PSČ 186 00, (dále jako „DVI“), zabezpečována v souladu právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“), a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), příp. dalších předpisů upravujících tuto problematiku.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Účel zpracování

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném k dosažení stanoveného účelu zpracování. Každé zpracování probíhá na základě identifikovaného právního základu

Právní základ pro zpracování

 • zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pro dosažení stanoveného účelu zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje. Jedná se o tyto kategorie údajů:

 • Identifikační údaje – jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje – adresa, telefon, e-mail
 • Obchodní aktivity

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné nebo Vámi chtěné pro vyřešení Vaší poptávky. Poté, co již není nutné, abychom uchovávali Vaše osobní údaje, budeme je bezpečně likvidovat v souladu s našimi zásadami uchovávání a vymazávání dat.

Zpracovatelé a příjemci

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle DVI a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli DVI, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR a ZOOU. DVI vyžaduje od zpracovatelů osobních údajů stejné technické a organizační zabezpečení osobních údajů, jaké sám garantuje. Zpracovatel je oprávněn nakládat s předanými údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, kterou byl DVI pověřen
 • DVI informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (např. orgány státní správy, orgány dohledu, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci, orgány činné v trestním řízení)
 • Vaše osobní údaje jsou předávány společnosti ČD-Informační systémy, a.s. za účelem zajištění provozu služby
 • Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Zpracovatel i jeho výpočetní technika (servery, cloudy, atd.) se nachází v zemích EU

Vaše práva

DVI Vás informuje o tom, že Vám Nařízení GDPR, kromě výše popisovaného práva udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, garantuje další práva, a to:

 • právo na informace a vysvětlení 
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na omezení nakládání s osobními údaji
 • právo podat na Dopravní vzdělávací institut, a.s. stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel.: 234 665 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.uoou.cz, pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

Veškeré dotazy, pochybnosti a žádosti adresujte prosím DPO. Odpověď obdržíte stejným způsobem, jakým jste žádost podali, a to bezplatně a bezodkladně, nejdéle však do třiceti dnů od obdržení žádosti. Uvedená lhůta může být prodloužena maximálně o dva měsíce, o čemž budete předem informováni. DVI je oprávněn žádost odmítnout či požadovat poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to v případě, že Vaše žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená. Za účelem maximální ochrany Vašich osobních údajů a zajištění, aby nedošlo k jejich zneužití jinými osobami či jejich předání cizím osobám, budeme při podání žádosti požadovat ověření Vaší totožnosti.

Kontaktní údaje pro uplatnění Vašich práv:
poštovní adresa:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8, Karlín

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymezení základních pojmů

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy Vás. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjekt údajů: jakákoliv fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
Zpracovatel: subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje.
Příjemce: každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje.

Zpracování osobních údajů: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 

1. Úvod

Pro moderní firmu v dnešní společnosti je jedním z nejzákladnějším atributů pro řízení, stanovení politiky kvality. Tento atribut je vyžadován dle ISO 9001:2000, pokud je tato norma ve firmě zavedena a firma žádá o certifikaci.

2. Základní principy politiky

Systém řízení podle normy ISO 9001:2000 pro Dopravní vzdělávací institut, a.s. představuje práci podle následujících principů :

 1. RESPEKTUJEME ZÁKAZNÍKA
  Zakázku odevzdáváme v kvalitě sjednané zákazníkem a v požadovaném termínu. Známe požadavky našich zákazníků a dokážeme pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Chceme, aby se naše vztahy prohlubovaly v partnerství. 

 2. NA PRVNÍM MÍSTĚ JE KVALITA
  Chceme spokojené zákazníky, proto je vysoká kvalita služby jedním z nejhlavnějších cílů našeho podnikání. Toto platí i pro výkony, které jsou prováděny pod našim obchodním jménem. Garantujeme kvalitní služby, provedená díla s použitím moderních technologií, stabilitou procesů a kvalifikací pracovníků. Trvalou péčí o zvyšování kvality zakázek chceme posílit postavení firmy v našem regionu.

 3. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVNOST
  Pravidelným hodnocením procesů vytvoříme účinný nástroj pro měření efektivnosti prací a zabezpečení vysoké jakosti zakázek. Každá práce musí být již od samého začátku správně vykonávaná, to zlepšuje nejen kvalitu, ale snižuje naše náklady a kvalita zvyšuje hospodárnost. Chceme snižovat náklady a zamezit všem formám plýtvání.

 4. NAŠI ZAMĚSTNANCI
  Vážíme si tvořivých a profesně zdatných pracovníků, jejich motivací k produktivní a dobře odvedené práci vytváříme předpoklady pro vyšší ekonomické zhodnocení a uspokojení z práce každého z nás. Každý zaměstnanec společnosti se podílí na svém místě na uskutečňování našich cílů kvality. Je proto úkolem každého zaměstnance, od uklizečky až po generálního ředitele akciové společnosti, odvádět bezchybnou práci. Pokud některý ze zaměstnanců zjistí riziko zhoršení kvality, jehož odstranění přesahuje rámec jeho oprávnění, je povinen okamžitě informovat svého nadřízeného.

 5. VEŘEJNÉ ZÁJMY
  Péče o životní prostředí je nedílnou součástí našeho řízení, splněním legislativních požadavků a hájením veřejných zájmů budeme šetrnější a omezíme vliv našeho podnikání na přírodu.

 6. INOVACE
  Budoucnost tvoříme využíváním metod neustálého zlepšování a inovace.

 7. ORIENTACE NA PROCESY
  Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a environmentálními podmínkami určené platnými zákony, příslušnými prováděcími vyhláškami, oborovými předpisy a nařízeními. Všechny procesy jsou definovány a popsány za účasti všech dotčených pracovníků. Všichni pracovníci, zejména pracovníci odpovědní za daný proces, průběžně pracují na optimalizaci procesu

3. Závěr

Od všech zaměstnanců očekáváme pochopení a uplatňování této politiky kvality. Vedení akciové společnosti Dopravní vzdělávací institut Praha se zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás všech.

Vnitropodnikové vzdělávání železničních zaměstnanců je bezesporu stejně staré jako železnice sama a souvisí s všeobecně známou skutečností, že železniční provoz, vzhledem k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob a zásilek, musí být prováděn podle jednotných pravidel. Již v období první republiky se organizovaly různé kvalifikační kursy. Vedle odborných zkoušek určení zaměstnanci vykonávali také postupové zkoušky (zvláštní kvalifikační příprava pro vybrané profese).

Dne 1.1. 1951 pak byly ustanoveny Závodní školy práce, pověřené prováděním školení a organizováním výchovných a vzdělávacích akcí. Se vznikem nové organizační struktury Československých státních drah (ČSD) započalo v květnu 1963 budování rozsáhlé sítě učebně výchovných zařízení pro výchovu a zvyšování kvalifikace železničních zaměstnanců.

Dne 1. července 1963 byl pro tyto účely založen Ústav podnikové výchovy, pro potřeby vzdělávání vedoucích zaměstnanců sloužil Ústřední dopravní institut (ÚDI). Do těchto dvou institucí se pak soustředilo téměř veškeré vzdělávání.

Po roce 1989 nastalo období rozpadu tradičních organizačních struktur, které vedlo k rozdělení Československa a současně také k rozdělení ČSD a následnému vzniku státní organizace České dráhy (ČD, s.o, od 1.1.2003 akciová společnost ČD).

Rozhodnutím generálního ředitele ČD, s.o. č.j. 785/93 byl ke dni 1. 1. 1994 zřízen Ústav podnikového vzdělávání se sídlem v Praze ( ÚPV ) jako účelová jednotka Českých drah, který spravoval jednotlivé Regionální střediska vzdělávání v síti ČD, a.s.

Ke dni 1.10.2005 je založen Dopravní vzdělávací institut a.s. - dceřiná akciová společnost Českých drah a.s.

V současné době je Dopravní vzdělávací institut a.s. ( DVI ) dceřinou akciovou společností Českých drah a.s.. Celorepublikovou působnost zabezpečuje téměř 100 kmenových zaměstnanců a vedle toho institut disponuje širokou sítí externích lektorů. DVI spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí a vysokých škol a provozuje desítky učeben v rámci celé ČR. DVI se zabývá především výukou a vzděláváním odborníků zejména v oblasti dopravy, a to nejen železniční, přičemž se opírá o bohaté praktické zkušenosti lektorů.

Nezanedbatelnou součástí naší činnosti je však také jazyková příprava a v poslední době se zaměřujeme i na vzdělávání v oblasti legislativy a nových požadavků v souvislosti s členstvím v EU.

Společnost DVI a.s.je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Společnost DVI spolupracuje rovněž se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání, zejména DB a.g. - Německo a ŽSR - Slovensko. Využíváme některých zkušeností zahraničních partnerů a připravujeme také společné projekty v této oblasti.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. ze dne 13.9.2016 dochází k přeměně cenných papírů - všech akcií emitovaných společnosti DVI, a.s., a to 100 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 32 000 Kč každá, na zaknihované cenné papíry.

Společnost Dopravní vzdělávací institut, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Prvního Pluku 621/8a, PSČ 186 00, IČ 27378225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10168 je podrobena jednotnému řízení společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039. Jediným akcionářem společnosti České dráhy, a.s. je Česká republika.

Společně se společností Dopravní vzdělávací institut, a.s. tvoří s řídící osobou koncern ČD následující společnosti podrobené jednotnému řízení společností České dráhy, a.s.:

ČD Cargo, a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČ 28196678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12844

DPOV, a.s., se sídlem Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52, IČ 27786331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01, IČ 27257258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10025

ČD – Informační Systémy, a.s., se sídlem POFFICE CENTER ZIRKON, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 24829871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064

ČD – Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00, Praha 3, IČ 61459445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.