Školení bezpečnostních poradců

V souladu se změnami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID musí být při přepravě nebezpečných věcí drážní nákladní dopravou určen tzv. BEZPEČNOSTNÍ PORADCE. Tohoto bezpečnostního poradce je povinen dle §14 odst. 5 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu ustanovit každý odesílatel, dopravce nebo příjemce, jestliže celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 tun za kalendářní rok.

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE musí být držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu. K získání osvědčení se musí uchazeč podrobit školení a složit zkoušku pořádanou Ministerstvem dopravy České republiky.

Na základě pověření Ministerstva dopravy České republiky DVI pořádá:

Přípravné školení ke zkoušce bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě

Školení nabízíme v následujících dvou formách:

Elektronický kurz (e-kurz) nebo klasické školení

Před zahájením školení musí uchazeč dokladovat splnění následujících podmínek stanovených Nařízením vlády č. 1/2000 Sb.:

  • úplné střední vzdělání*)
  • praxe v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
  • zdravotní způsobilost**)

Typy kurzů

  • Základní kurz - znalost celého Řádu RID
  • Zkrácený kurz - znalost celého Řádu RID vyjma třídy 1 a 7
  • Specializovaný kurz - pouze pro třídu nebezpečných věcí 1
  • Specializovaný kurz - pouze pro třídu nebezpečných věcí 7
  • Rozšiřovací kurz - umožní držitelům osvědčení bezpečnostního poradce ADR (silniční doprava) rozšířit svojí odbornost a získat osvědčení bezpečnostního poradce v drážní nákladní dopravě

Cena školení

  e-kurz klasický kurz
(dle počtu studentů)
2 - 4 5 - 9 10 - 15
Základní kurz 14 500 23 000 17 000 15 500
Zkrácený kurz 13 000 21 000 15 500 14 000
Specializovaný kurz - třída 1 nebo 7 10 200 15 000 12 700 11 200
Rozšiřovací kurz - vyjma tříd 1 a 7 12 500 19 000 15 000 13 500
Rozšiřovací kurz - pouze třída 1 nebo 7 9 500 14 500 12 000 10 500

V cenách není zahrnuta DPH a náklady na ubytování a stravování.

Ke stažení

*) §8 odst. 1 a 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
**) §2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy


Opakovací školení k atestační zkoušce

Od roku 2007 probíhají atestační zkoušky pro Bezpečnostní poradce u Ministerstva dopravy ČR, které vycházejí z Nařízení vlády 1/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění Nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Atestační zkouška prodlužuje pověření o 5 let.

Připravili jsme pro Vás opakovací školení před atestační zkouškou. Cena školení zahrnující CD-ROM, manuál s otázkami a konzultaci s lektorem za jednoho posluchače činí 1900 Kč bez DPH.

V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku a odešlete ji do některého z

Regionálních center vzdělávání.

Termíny školení budou stanoveny dle zájmu posluchačů.

Ke stažení


Státní zkouška bezpečnostního poradce RID – MD ČR

Přihláška k vykonání zkoušky (základní, atestační nebo opravné) bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě podle nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI